John Pitts-Sensei, SRSK Dai Sempai-San

"The Ancients"- Senior Sho-Rei-Shobu-Kan students

Franco Sanguinetti-Sensei & Matayoshi  Matayoshi

Matayoshi (Kobudo)

Kenkichi Ohgami (Daitoryu)

Morihei Ueshiba (Aikido)