Seikichi Toguchi

Seikichi Toguchi (Karate)

IPPON!  Roseberry winning the
All-Marine Judo Championship


                   

John Roseberry-Shihan

Chojun Miyagi (Karate)

         

Dr. Jigoro Kano (Judo)