Kanryo Higaonna

Kanryo Higaonna

Chojun Miyagi    Seko Higa

Chojun Miyagi                   Seko Higa

Seikichi Toguchi (Karate) Seikichi Toguchi Takaski Matsumoto Takaski Matsumoto (Judo)

John Roseberry-ShihanJohn Roseberry-Shihan

John Roseberry

Shoreikan-1959