Kanryo Higaonna
Higaonna Kanryo
1853-1939
Chojun Miyagi Seko Higa
Miyagi Chojun
1888-1953
Higa Seiko
1989-1966
Seikichi Toguchi Takaski Matsumoto
Toguchi Seikichi
1917-1998
(Karate)
Matsumoto Takashi
(Judo)
John Roseberry-Shihan
John Roseberry
1935-2018

Shoreikan-1959

Copyright 2018 by Sho-Rei-Shobu-Kan Budo Organization. All rights reserved.
Website maintained by Douglas Miles. Last upated 2018-07-06.